Motor & UPS cửa cuốn

MOTEUR VÀ BÌNH TÍCH ĐIỆN LIÊN DOANH
Motor liên doanh 400kg 2,600,000 t
Motor liên doanh 500kg 2,800,000
Motor liên doanh 600kg 3,000,000
Motor liên doanh YH 300kg dưới 15m2 ; dây đồng) 3,400,000
Motor liên doanh YH 500kg - dưới 23m2 ( dây đồng) 3,600,000
Bình lưu điện liên doanh 400kg 2,500,000
Bình lưu điện liên doanh 600kg 2,900,000